บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การคมนาคมขนส่ง
กทม. (บางรัก, ปทุมวัน)

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบุคคล

หน้าที่และความรับผิดชอบ
สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาทำงาน และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุด เพื่อการจ้างงานโดยตรงหรือจัดส่งให้ เจ้าหน้าที่ผู้อื่นต่อไป
– พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของพนักงานให้มี ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโยบายและเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
– กำหนดค่าตอบแทนในการทำงานโดยตรงและจัดสรรผลประโยชน์โดยอ้อมให้กับพนักงานอย่างได้มาตรฐาน จัดทำเงินเดือนพนักงาน และสวัสดิการของพนักงาน
– สร้างแรงจูงใจให้พนักงานอุทิศเวลาและความสามารถในการทำงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่
– สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงานหรือลูกจ้าง
– ทำหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
– จัดแผนการพัฒนาบุคลกรในองค์กร
– จัดอบรม Training เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานในองค์กร
คุณสมบัติ
– ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 30-49 ปี- มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี- ระดับการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง- เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กรสามารถจูงใจพนักงานให้อุทิศและทุ่มเทกับองค์กรได้- มีความรอบคอบในการพิจารณาและวินิจฉัยการปฎิบัติงาน- ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น- มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรค์ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร ให้มาเป็นการร่วมมือกัน

– เป็นผู้ที่สามารถทำให้พนักงานเชื่อถือและศรัทธาในปรัชญาองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

– มีความเป็นผู้นำ

– มีความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับด้านแรงงาน จะพิจารณาให้เป็นพิเศษ

– หากสื่อสารภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่แอดมิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ประสานงานและสนับสนุนงานกับทุกฝ่าย ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
– ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้เบื้องต้น
– จัดเตรียมรายงานเพื่อนำเสนอหัวหน้า
– รับส่งเอกสารในแต่ละฝ่าย
– คีย์ข้อมูลเข้าระบบ
– จัดทำแฟ้มข้อมูลเก็บให้เป็นระเบียบ
– ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
– เป็นหูเป็นตา ช่วยสืบค้น รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานกับผู้บริหาร

– ร่างเอกสาร หรือจดหมายต่าง ๆ- ดูแล/ตรวจสอบ งานเอกสารทั้งหมด

– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง

ปวช./ปวส./ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

บุคลิกภาพดี

มีความละเอียดรอบคอบ

มีปฏิภาณไหวพริบและตัดสินใจได้ดี

มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office (Word , Excel , Power Point) ได้อย่างดี

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (เน้นพูด ฟัง)

สามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

นักพัฒนาโปรแกรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ
นักพัฒนาโปรแกรมหน้าที่และความรับผิดชอบ
1.เขียนโปรแกรม/App ตามความต้องการของของบริษัท สำหรับการใช้งานผ่าน PC และ มือถือ
2.ติดตั้ง ทดสอบ และพัฒนาโปรแกรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเสถียรและประสิทธิภาพ
3.จัดทำคู่มือการใช้งานต่างๆ สำหรับผู้ใช้งาน
4.อบรม ถ่ายทอดความรู้และข้อมูลให้กับผู้ใช้งาน
5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
– ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี- ระดับการศึกษาปริญญาตรีในสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์การทำงานด้านการเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่า 2 ปี

– สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา XML, HTML, Java, PHP, C# และอื่นๆ ได้

– สามารถออกแบบและเชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่าน SQL และอื่นๆ ได้

– มีความรู้ที่ดีและรู้เกี่ยวกับรายละเอียดการออกแบบตัวโปรแกรมเป็นอย่างดี

– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบอ่านบทความต่างประเทศ

– มีความขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงานที่ได้รับมอบหมาย

– พร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ

– มีทักษะการสื่อสารดี สามารถนำเสนอได้เป็นอย่างดี

Digital Marketing Analyst

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนงานร่วมกับทีม เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือบุคลทั่วไปรู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัท

2.วิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่บนช่องทางต่างๆ ของบริษัท หรือกิจกรรม อุปนิสัยของผู้บริโภคทั้งปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคต ของผู้บริโภคตามเพศ และช่วงอายุ

3. มีความเข้าใจ และสามารถใช้ Web Analytic Tools เช่น Google Ad / Google Analytics / Web Stat และ Set โฆษณาบน Facebook พร้อมทั้งดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำ SEO / SEM

5. มีความรู้ และเข้าใจหลักการการทำการตลาดออนไลน์เบื้องต้น

6. วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลจากแคมเปญ และนำมาพัฒนากลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.ทำ Report รายงานโฆษณาที่ลงโฆษณาไป

8. หากมีความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมด้าน Graphics จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี

– ระดับการศึกษาปริญญาตรีในสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดออนไลน์ไม่น้อยกว่า 0-5 ปี

– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบอ่านบทความต่างประเทศ

– มีความขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงานที่ได้รับมอบหมาย

– พร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ

– มีทักษะการสื่อสารดี สามารถนำเสนอได้เป็นอย่างดี

ช่างเทคนิคไฟฟ้า/ช่างยนต์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– ตรวจเช็ค ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าของบริษัท ทั้งอะไหล่ไฟฟ้าและอะไหล่ช่วงล่าง

– วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และ นำเสนอวิธีการแก้ไข เพื่อพิจารณา
– จัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
– กระตือรือร้น พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ
– ชายหรือหญิง อายุ 20-38 ปี

– มีประสบการณ์ทำงานด้านการซ่อมบำรุงด้านไฟฟ้าหรือช่วงล่างรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

– ระดับการศึกษา อนุปริญญา สาขาไฟฟ้าและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต

– มีใจรักบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

– สามารถประกอบ ติดตั้ง Hardware Software และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

– สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

– สามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– เคยผ่านงานเกี่ยวกับยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีใบขับขี่ประเภท 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ลาบวช
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท อาร์ เอ ซี ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ก่อกำเนิดขึ้นจากกลุ่มนักธุรกิจที่มีแนวความคิด และต้องการที่จะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านอากาศและเสียง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและประชากรในขณะนี้ โดยได้ประสานความร่วมมือกันกับ กรมควบคุมมลพิษ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ในการจัดตั้งโรงงานผลิตยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทุกชนิด ในนาม บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจำหน่ายยานพาหนะไฟฟ้าและตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศ และส่งออกยังต่างประเทศ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2538 เป็นต้นมา
บริษัทฯ ทำธุรกิจเกี่ยวกับยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเป็นรายแรกในประเทศไทย โดยสามารถให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) พร้อมกับบริการหลังการขายแบบมืออาชีพ ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่ไว้วางใจมีทั้งองค์กรทั้งภาครัฐฯ และเอกชน รวมทั้งจัดจำหน่ายออกสู่ตลาดต่างประเทศ โดยทางบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจำหน่ายยานพาหนะที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณภาวนา HR
ที่อยู่ : 208-210 ซอยสว่าง 1 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2236-2020
โทรสาร : 0-2236-3149