วิสัยทัศน์

 1. มุ่งเน้นพัฒนายานพาหนะไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อประโยชน์ในการใช้งานและสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่คนไทยทุกท่าน และชาวโลก

2. เป็นสุดยอดผู้นำด้านยานพาหนะใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย

3. เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับและยกย่องที่สุดในประเทศไทย

หลักการ

1. ปรับปรุงด้วยความท้าทายและเทคโนโลยีใหม่

2. พัฒนาการบริการทุกแขนงโดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้า

3. พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมาตรฐานสูงสุด

4. รับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. ให้ความร่วมมือกับองค์กร หรือนิติบุคคล ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการวิจัย

2. บรรลุการเป็นผู้นำด้านยานพาหนะใช้พลังงานไฟฟ้าและความพึงพอใจของลูกค้า

3. เป็นส่วนช่วยลดมลพิษให้แกประเทศ